Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning

Gemensam bas för chefer och skyddsombud

 

Här får du som utbildningsledare allt du behöver för att kunna förbereda och genomföra grundutbildningen i systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM). Utbildningen ger chefer och skyddsombud en gemensam bas att stå på i sitt arbete för friska arbetsplatser. Titta på filmen eller läs mer om utbildningen så får du veta mer!

Utbildningen är anpassad för kommuner, regioner och kommunala företag.

Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning

Innehåll och upplägg

Utbildningen består av sex moduler. Varje modul innehåller ett antal lektioner med teori, övningar, filmer och möjlighet till dialog. Till varje modul finns utbildningsmaterial för fyra timmar med pauser inräknade. Den går att genomföra digitalt eller fysiskt. 

Modul 1

Introduktion till SAM

Cirka 4 timmar

Modul 2

Roller, ansvar och samverkan

Cirka 4 timmar

Modul 3

Undersöka arbetsmiljön

Cirka 4 timmar

Modul 4

Risker och riskbedömning

Cirka 4 timmar

Modul 5

Åtgärda och följa upp

Cirka 4 timmar

Modul 6

Arbetsanpassning och rehabilitering

Cirka 4 timmar

Så använder du utbildningen

Utbildningsledare utses lokalt och får stöd hela vägen från planering till genomförande. Utbildningsmaterialet är uppdelat i tre delar.


Planera utbildningen

Här förbereder du dig som utbildningsledare för att hålla i utbildningen. Gå enkelt igenom innehållet i lektionerna och upplägget inför varje utbildningstillfälle. Det finns stöd för att planera, ladda ner talarstöd och få tips inför genomförandet.


Genomför utbildningen

Den här delen använder du när utbildningen genomförs tillsammans med deltagarna. Visa lektionens bilder i ett smidigt presentationsläge vid utbildningstillfället. Det funkar lika bra om utbildningen genomförs fysiskt eller digitalt. 


Efter utbildningen

Den här delen är till för deltagarna. Här finns startpaket med digitala verktyg, filmer, checklistor och mallar. Syftet är att ge inspiration och praktiskt stöd som gör steget från teori till praktik så kort som möjligt.

En grupp deltagare i en arbetsmiljöutbildning har grupparbete.

Utbildningen är partsgemensam

Utbildningen är kostnadsfri och innehållet är godkänt av parterna på central nivå. Beslut om att genomföra arbetsmiljöutbildningen i din organisation tas bäst i samverkan på lokal nivå, till exempel i en skyddskommitté eller samverkansgrupp.

Vanliga frågor och svar

Här har vi samlat de vanligaste frågorna och svaren om arbetsmiljöutbildningen. Har du fler frågor? Hör gärna av dig till oss!  

Utbildningen leds av lokala utbildningsledare som organisationen själva utser. Det kan vara en chef, ett skyddsombud, någon som arbetar med HR-frågor eller inom företagshälsovården. Utbildningsledarna förbereder genomförandet med hjälp av materialet på sidan Planera.

Rekommendationen är att de lokala utbildningsledarna jobbar i par, där den ena personen företräder arbetsgivaren och den andre företräder arbetstagarna i det lokala arbetsmiljöarbetet. 

Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning är framtagen för att chefer och skyddsombud ska få kunskaper i praktiskt arbetsmiljöarbete. Ett arbetsmiljöarbete som bedrivs i samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare har störst möjlighet att bli framgångsrikt på lång sikt. När chefer och skyddsombud lär sig samma sak och får gemensamt språk och syn på arbetsmiljöarbete är steget kortare till ett aktivt arbetsmiljöarbete i samverkan.

Delar av utbildningen kan också användas för att höja kunskapen om arbetsmiljöfrågor bland medarbetare och även för att öka kunskapen hos högsta ledningen, exempelvis politiker och högre tjänstemän. Då kan till exempel lektioner i modul 1 ”Introduktion till SAM” och 2 ”Roller, ansvar och samverkan” vara bra.

Arbetsmiljöutbildningen är kostnadsfri och ska användas i icke kommersiella sammanhang. Att anlita exempelvis företagshälsovård eller annan resurs för att få hjälp med genomförandet är dock tillåtet.

När Suntarbetsliv utvecklar digitala stöd utgår vi från forskning, arbetsmiljöbestämmelser, användartester och kunskap om vuxenpedagogik. Vi rekommenderar därför att du använder materialet så som det presenteras här på webben.

Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning är framtagen för och anpassad till kommuner, regioner och kommunala företag, men kan även användas av privat och statlig sektor.

Om du vill hämta delar av innehållet och använda i ett annat sammanhang behöver du tänka på detta för att det ska bli rätt:

  1. Ange källa och när det är hämtat. Ex: ”Källa: Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning, lektion 3 Friskfaktorer och OSA, 2024-05-15.”
  2. Suntarbetsliv har alla rättigheter till innehållet. Foton/bilder måste användas i sitt sammanhang. Behåll därför formatet och ange alltid källa.
  3. Innehållet här på webben uppdateras löpande för att vara aktuellt vad gäller lagar, föreskrifter mm. Om delar av eller hela arbetsmiljöutbildningen lyfts ut från webben, så var noga med att regelbundet stämma av att aktuell version används.

Kolla gärna med oss om du är osäker! [email protected]

Endast länkning kan göras. Det finns i nuläget inte stöd för till exempel SCORM-filer för att importera materialet i lärplattform/LMS (Learning Management System).

Maj 2024 publicerades denna nya version av Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning. Den innehåller många förbättringar och utökat material, som till exempel helt nya filmer.

Den gamla versionen av arbetsmiljöutbildningen kommer tas bort den 30 sep 2024. Fram till dess hittar du den här. Observera att sidorna inte längre uppdateras och kan innehålla faktafel.

Har du frågor om den gamla eller den nya versionen av utbildningen kan du mejla till [email protected]