Planera utbildningen

Om utbildningen

Här får du som utbildningsledare en översikt av innehållet i de olika utbildningsmodulerna. Längre ner på sidan finns tips till dig som leder utbildningen. 

Utbildningens upplägg

Till varje modul finns utbildningsmaterial för fyra timmar med pauser inräknade. Vår rekommendation är att dela upp utbildningen över en längre period med två till fyra veckor mellan utbildningstillfällena. Varje modul innehåller ett antal tidsatta lektioner med tydliga teman vilket också ger flexibilitet att anpassa upplägget efter era behov.

Modul 1

Planera modul 1:
Introduktion till SAM

Kunskap om vad ett aktivt systematiskt arbetsmiljöarbete är. Varför det är så viktigt och är en fråga som angår alla på arbetsplatsen 

Modul 2

Planera modul 2:
Roller, ansvar och samverkan

Vem som har ansvar för vad, och vilka förväntningar som finns på olika roller i organisationen.

Modul 3

Planera modul 3:
Undersöka arbetsmiljön

Hur man löpande undersöker arbetsmiljön i samverkan enligt det första steget i SAM-hjulet.  

Modul 4

Planera modul 4:
Risker och riskbedömning

Kunskap om risker och hur man kan arbeta förebyggande enligt det andra steget i SAM-hjulet.  

Modul 5

Planera modul 5:
Åtgärda och följa upp

Om sambandet mellan en bra arbetsmiljö och verksamhetens utveckling, enligt de två sista stegen i SAM-hjulet.  

Modul 6

Planera modul 6:
Arbetsanpassning och rehabilitering

Kunskap om hur förebyggande, främjande och tidiga insatser ger friskare arbetsplatser.  

Anpassa upplägget till din organisation

Arbetsmiljöutbildningen genomförs på arbetsplatsen av lokalt utsedda utbildningsledare. Utbildningen kan genomföras fysiskt eller digitalt. Utbildningsmaterialet är uppdelat i tidsatta lektioner med tydliga teman. Det gör att ni kan lägga upp utbildningen flexibelt efter era behov. Pedagogiken i utbildningen ger också utrymme för dialog om den egna verksamheten. Där kan ni komplettera med information om hur det ser ut hos er.

Tips till dig som leder utbildningen

Planering och förberedelse skapar goda förutsättningar för en lyckad utbildning. Här finns några saker som är bra att tänka på.

Det är bra om du har grundläggande kunskaper om systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM. Du behöver inte ha lång erfarenhet av att leda utbildningar, det viktigaste är att du tycker om att leda grupper. Din uppgift är att: 

 • Planera utbildningsdagen. Till varje utbildningsmodul finns förberett material samt tidsatta lektioner. Gå in på Planera och välj den modul eller lektion du ska förbereda. Till varje modul finns förberett talarstöd och pedagogiska tips. Talarstödet kan du ladda ner och göra egna anteckningar i och använda som stöd när du presenterar utbildningen. I materialbanken finns även en översikt av moduler och lektioner i arbetsmiljöutbildningen som ger stöd i planeringen.
 • Bjuda in deltagarna. I Materialbanken hittar du förslag på inbjudan.   
 • Vägleda deltagarna genom utbildningsdagen. Gå in på Genomför för att presentera utbildningen för deltagarna. Här visas utbildningen i helskärmsläge. 
 • Följa upp utbildningsdagen. Skicka ett mejl till deltagarna efter ett genomfört utbildningstillfälle och tipsa om sidan Efter utbildningen. Där finns stöd för hur man kan jobba med sin arbetsmiljö. I Materialbanken finns förslag på tackbrev.

Utbildningen kan genomföras både fysiskt och digitalt, men välj det ena eller det andra alternativet. Så kallade ”hybridmöten” ger ingen bra upplevelse då varje utbildningstillfälle innehåller gemensamma övningar.  

Om du genomför utbildningen på distans är det viktigt att tänka på att variera formerna, ha många pauser och att ha metoder för att involvera deltagarna.  

Till varje utbildningsmodul under fliken Planera finns material och pedagogiska tips för både fysiska och digitala möten.   

Här finns en översikt av moduler och lektioner i arbetsmiljöutbildningen som stöd i planeringen.

 • Befintligt upplägg. Utbildningen är upplagd i en tänkt ordning och struktur som blir logisk och pedagogisk för deltagarna. Helheten i det befintliga upplägget ger deltagarna grundkunskaper i systematiskt arbetsmiljöarbete.
 • Anpassa till era interna arbetssätt. För att knyta an till den egna verksamheten kan det vara bra att förbereda sig genom att kunna berätta om hur det fungerar hos er. I planeringsstödet finns instruktioner för när det kan vara bra att prata om ert interna arbete. Det kan handla om:
  • Vilka de lokala parterna är hos er.
  • Hur arbetet i den lokala samverkans- och skyddskommittén går till och vilka frågor som behandlas var och när.
  • Hur ni tar hand om arbetsmiljöfrågor och i vilka forum.
  • Interna policys och rutiner inom arbetsmiljöområdet samt system för rapportering av exempelvis tillbud och olyckor.
  • Aktuella satsningar eller fokusområden inom arbetsmiljöområdet.
  • Vilket stöd i arbetsmiljöarbetet som finns att tillgå i organisationen.
 • Anpassa efter kunskapsbehov. Lektionsupplägget gör att ni kan välja lektioner som matchar de kunskapsbehov som finns hos deltagarna. De som går en arbetsmiljöutbildning för första gången bör få hela innehållet för att säkerställa grundkunskaperna. Om ni i annat sammanhang gått igenom till exempel riskbedömningar, så kan andra lektioner prioriteras. Går deltagarna utbildningen för andra gången kan ni välja ut lektioner för att ge repetition.
 • Anpassa efter tid. Lektionsupplägget gör det lättare att prioritera om ni inte har möjlighet att genomföra hela utbildningen. Ni kan också sprida ut utbildningen över en längre tid.
 • Anpassa efter målgrupp och tillfälle. Ni kanske ska ha en arbetsmiljödag, chefsträff, arbetsplatsträff eller ett möte i samverkansgruppen där ni vill fokusera på något ämne. Använd gärna materialet även i andra sammanhang
 • Hur får materialet användas? – Rättighetsfrågor. I vanliga frågor och svar kan du läsa om vad du behöver tänka på om du vill hämta delar av innehållet och använda i ett annat sammanhang.

Utbildningsdagen bygger på att ni är uppkopplade, kontrollera därför att den tekniska utrustningen finns och fungerar. Om gruppen är större än 2–3 personer behöver du en projektor och högtalare, annars räcker det med en stor skärm med inbyggda högtalare. Observera att utbildningen bäst visas i helskärmsläge under fliken Genomför.

I planeringsstödet finns tips om var det är lämpligt att visa deltagarna er egen organisations rutiner, policys och stöd för arbetsmiljöarbetet. Förbered presentationsbilder för dessa delar, eller ett webbläsarfönster med till exempel ert intranät. Vid utbildningstillfället lämnar du tillfälligt utbildningsmaterialet och växlar över till ditt förberedda material.

Vi rekommenderar 8-20 personer för att på bästa sätt ta till vara potentialen i utbildningens gruppmetodik. Det går självfallet bra att genomföra med färre eller fler personer också genom att göra anpassningar. 
I talarstödet till respektive utbildningsmodul och lektion finns instruktioner till de olika övningarna och förslag till anpassning.  

Dela upp i smågrupper vid olika uppgifter och dialogpunkter så att alla blir delaktiga. Det är viktigt för lärandet. 

Återkoppling från dig som utbildningsledare
Synpunkter från dig som utbildningsledare och de som gått utbildningen är värdefullt för vidareutveckling av arbetsmiljöutbildningen. Hjälp oss att bli bättre genom att skicka din återkoppling till [email protected]   

Återkoppling från utbildningsdeltagarna
Låt deltagare som gått en utbildningsmodul fylla i en utvärderingen individuellt om upplägg, innehåll och genomförande. Då blir det lättare att justera upplägget inför kommande utbildningstillfällen. Förslagsvis får deltagarna tillgång till utvärderingen i ett uppföljande mejl efter ett utbildningstillfälle.

Förslag på områden att utvärdera:

Arrangemanget: Lokaler, tillräckligt med pauser, mat/fika.

Innehåll: Utbildningen som helhet. Vilka delar uppskattade deltagarna mest? Vad kan utvecklas?

Effekten: Har utbildningen lett till t.ex. ökade kunskaper, ökad motivation, ökade förutsättningar för att bedriva ett arbetsmiljöarbete i samverkan? Har utbildningen lett till praktiskt arbetsmiljöarbete på den egna arbetsplatsen?

Så gör andra – artiklar