Navigera

Använd piltangenterna för att gå fram och tillbaka i presentationen, eller klicka på pilarna på sidan med muspekaren.

Stäng presentationen

Använd esc-knappen på tangentbordet eller klicka på stäng-knappen med muspekaren för att stänga presentationen.

esc

Lektion 1

Undersök arbetsmiljön

Tidsåtgång
Ca 50 min
Lesson image

Så här kan man undersöka

I filmen träffar vi chefer och skyddsombud som berättar om deras arbetsmiljöarbete med fokus på att undersöka.

Starta filmen på nästa sida.

Lesson image

Hur gör vi hos oss?

Dialog
Vilka metoder använder vi för att undersöka arbetsmiljön?

Lesson image

Undersöka - Första steget i SAM-hjulet

 • Undersök arbetsmiljön löpande.
 • Arbetsgivaren ansvarar för att undersökningar genomförs.
 • Involvera medarbetare. Alla bidrar med sin kunskap.
Lesson image

Olika metoder för att undersöka

 • Arbetsplatsträff
 • Medarbetarsamtal
 • Medarbetarenkät
 • Mätning och analys
 • Skyddsrond
 • Undersökning i vardagen

Arbetsplatsträff (APT)

Syfte

 • Ett forum för dialog och gemensamt arbete.
 • Tillvarata tankar och idéer.
 • Öka medarbetarnas inflytande och ansvarstagande.

Tips för ett lyckat APT

 • Chef och skyddsombud förbereder tillsammans.
 • Skicka ut dagordning i förväg.
 • Låt medarbetarna ge förslag på vad de vill prata om på.
 • Dokumentera beslut i minnesanteckningar.
 • Använd redan framtagna material för att jobba med olika frågor. tillsammans med arbetsgruppen.

Medarbetarsamtal

Syfte
Dialog mellan medarbetare och chef om hur det går och hur det är på jobbet.

Tips på punkter att ta upp

 • Verksamhetens mål och utveckling
 • Medarbetarens situation
 • Kompetens och utvecklingsbehov
 • Frågor om hälsa och arbetsmiljö

Medarbetarenkät

Syfte

 • Övergripande bild av hur medarbetarna upplever verksamheten.
 • Möjliggör satsningar både på övergripande nivå och på arbetsplatsnivå.

Tips

 • Sammanställ resultat och återkoppla till medarbetarna.
 • Låt medarbetarna delta i analysen och ge förslag på åtgärder.
 • Eventuella åtgärder förs in i handlingsplaner.
 • Följ upp arbetet.

Mätning och analys

Syfte

 • Mäta och analysera olika faktorer i verksamheten.
 • Ge ett faktaunderlag.
 • Upptäcka signaler på ohälsa i tid.
 • Följa trender och utveckling över tid.

Tips på faktorer som man kan mäta

 • Sjukfrånvaro
 • Arbetsskador och tillbud
 • Övertidsarbete
 • Personalomsättning
 • Inomhusklimat
 • Buller
 • Belysning
 • Kemiska risker

Skyddsrond

Syfte

 • Regelbundet undersöka och bedöma risker på arbetsplatsen.
 • Genomförs av ansvarig chef, skyddsombud, elevskyddsombud och andra berörda.
 • Skyddsronder ska dokumenteras och åtgärder ska föras in i en handlingsplan.

Tips

 • Planera in skyddsronder med olika fokus under året.
 • Använd checklistor som stöd.
 • Ta hjälp av företagshälsovård eller annan expertis vid behov.

Undersökning i vardagen

Syfte

 • Regelbundet fånga upp hur medarbetare har det.
 • Snabbt kunna sätta in åtgärder.
 • Möjlighet att prioritera arbetsuppgifter.
 • Möjlighet att hjälpa varandra.

Tips på snabba avstämningar

 • Vad är ditt fokus för veckan och behöver du någon hjälp?
 • Har vi haft något tillbud eller skada?
 • Hur ser arbetsbelastningen ut med hjälp av en färg?
  Grön = OK
  Gul = Kan behöva hjälp.
  Röd = Behöver avlastning.
  Blå = Har för lite att göra.

Summering - Olika metoder för att undersöka

 • Arbetsplatsträff
 • Medarbetarsamtal
 • Medarbetarenkät
 • Mätning och analys
 • Skyddsrond
 • Undersökning i vardagen

Hur gör vi hos oss?

Dialog

 • Vad är vi bra på när det gäller undersökningar?
 • Vad kan vi utveckla?
Lesson image

Tack och bra jobbat!

Nu ska ni ha fått:

 • Kännedom om olika metoder för att undersöka arbetsmiljön.
 • Kunskap om hur man kan undersöka arbetsmiljön i samverkan.
 • Kännedom om att undersökningar kan göras på olika nivåer i organisationen och med olika fokus.

Nu är presentationen är slut. Klicka vidare eller tryck på stäng för att komma tillbaka till lektionsöversikten.

Stäng