Navigera

Använd piltangenterna för att gå fram och tillbaka i presentationen, eller klicka på pilarna på sidan med muspekaren.

Stäng presentationen

Använd esc-knappen på tangentbordet eller klicka på stäng-knappen med muspekaren för att stänga presentationen.

esc

Lektion 1

Roller och ansvar i arbetsmiljöarbetet

Tidsåtgång
Ca 50 min
Lesson image

Alla behövs i arbetsmiljöarbetet

 • Det yttersta ansvaret är alltid arbetsgivarens, men samverkan är dock i praktiken en förutsättning för ett framgångsrikt arbetsmiljöarbete.
 • Det är viktigt att alla känner till vem som gör vad.
 • Vi är varandras arbetsmiljö!

Tillsammans i arbetsmiljöarbetet

Se filmen om roller och ansvar i arbetsmiljöarbetet.

Starta filmen på nästa bild.

Lesson image

Arbetsgivare i kommuner och regioner

 • Arbetsgivaren är kommunen eller regionen som juridisk person.
 • Ytterst är det en styrelse/fullmäktige med valda politiker som är verksamhetsansvariga och har arbetsgivarrollen.
 • Har det yttersta arbetsmiljöansvaret.

Arbetsgivare i kommunala företag

 • Flera olika organisationsformer, bland annat aktiebolag, handelsbolag och enskild firma.
 • Styrelsen i organisationen har det yttersta arbetsmiljöansvaret.
 • Saknas styrelse är det ägaren av organisationen som har ansvaret.
 • Minst en person anställd för att arbetsmiljöansvar ska gälla.

Arbetsgivarens ansvarsområden

 • Organiserar, genomför och följer upp arbetsmiljöarbetet systematiskt för att uppfylla kraven på god arbetsmiljö.
 • Fördelar arbetsmiljöuppgifter till chefer.
 • Ser till att lokal skyddsverksamhet kommer i gång.
 • Ger arbetstagare och skyddsombud möjlighet att medverka i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Arbetsgivarens ansvarsområden (2)

 • Vidtar alla åtgärder som behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall.
 • Ser till att alla arbetstagare har tillräckliga kunskaper om arbetet, och riskerna i arbetet, för att förebygga ohälsa och olycksfall.
 • Ser till att det finns relevant företagshälsovård tillgänglig.
 • Har en organisation för arbetsanpassning och arbetslivsinriktad rehabilitering.
 • Genomför årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet.
Lesson image

Fördelning av arbetsuppgifter

Arbetsgivarens ansvar

Högsta ledningen har alltid kvar en skyldighet att se till att uppgiftsfördelningen fungerar.

Den som delar ut arbetsmiljöuppgifter ska se till att den som tar emot uppgifter har:

 • Befogenheter
 • Kompetens
 • Resurser

Chefens roll och ansvar

 • Representerar arbetsgivaren.
 • Utför tilldelade uppgifter i det systematiska arbetsmiljöarbetet.
 • Ger skyddsombud och medarbetare möjlighet att medverka i arbetsmiljöarbetet.

Vanliga arbetsmiljöuppgifter för en chef

 • Har regelbunden dialog med medarbetare.
 • Har enskilda samtal med medarbetare.
 • Genomför APT/personalmöten.
 • Tar fram mål för SAM och OSA.
 • Tar fram rutiner och se till att de följs.
 • Genomför skyddsronder och undersöker arbetsmiljön.
 • Genomför riskbedömningar.
 • Tar fram handlingsplaner.
 • Vidtar åtgärder vid behov.
 • Följer upp åtgärder.
 • Följer upp arbetsmiljöarbetet.
 • Utreder skador och tillbud.
 • Utreder och genomför arbetsanpassningar vid behov.

Alla arbetstagare ska:

 • Medverka i arbetsmiljöarbetet.
 • Följa de rutiner och instruktioner som finns.
 • Rapportera risker till den med befogenheter att åtgärda.
 • Använda anvisade skyddsanordningar och personlig skyddsutrustning.

Hur har vi det hos oss?

Dialog

Uppgiftsfördelningen ska vara skriftlig i verksamheter med 10 arbetstagare eller fler.

Finns det en tydlig uppgiftsfördelning?

Lesson image

Arbetsmiljöansvar skiljer sig från straffansvar

 • Arbetsmiljöansvaret gäller det förbyggande arbetet.
 • Straffansvar är bara aktuellt när en olycka inträffat.
 • Domstol avgör vem som är straffansvarig. Det kan inte bestämmas på förhand.

Arbetsmiljöbrott

 • En olycka kan anmälas som arbetsmiljöbrott om arbetsgivaren slarvar med flit eller av oaktsamhet, och det får till följd att någon skadas eller dör.
 • Arbetsmiljöverket är den som oftast utreder arbetsmiljöbrott.
 • Därefter gör arbetsmiljöverket en anmälan till Riksenheten för miljö- och arbetsmiljöbrott.
 • Speciella åklagare tar då hand som sådana fall.
 • Poliser med särskild utbildning håller i förundersökningen.

Ingen fälls per automatik

 • Ingen fälls per automatik efter ett åtal.
 • Stor betydelse om den åtalade har haft tillräckliga resurser och kunskaper för sina arbetsmiljöuppgifter.
 • En chef med arbetsmiljöuppgifter har ett internt ansvar att sköta dem.
 • För att fällas ska det bevisas att ansvarig chef brustit i sitt arbetsmiljöansvar.

Skyddsombud

 • Ska finnas på ett arbetsställe där minst fem arbetstagare arbetar regelbundet.
 • Om det finns flera skyddsombud utses ett huvudskyddsombud.
 • Utses av en lokal arbetstagarorganisation och anmäls till arbetsgivaren.
 • Finns inte någon sådan organisation utses skyddsombud av arbetstagarna och anmäls till arbetsgivaren.
 • Ska få utrymme att sköta sitt åtagande på arbetstid.
 • Ska inte få försämrade arbetsförhållanden eller anställningsvillkor på grund av uppdraget.

Skyddsombudets uppdrag

 • Företräder arbetstagarna i arbetsmiljöarbetet.
 • Bevakar arbetsmiljön inom sitt skyddsområde.
 • Bevakar att arbetsgivaren uppfyller kraven i arbetsmiljölagen.
 • Ser till att arbetsgivaren vidtar åtgärder för att förhindra ohälsa och olycksfall.

Inom sitt uppdrag ska skyddsombud:

 • Ta del av sådant som rör arbetsmiljön inom sitt skyddsområde.
 • Bli underrättad om förändringar av betydelse för arbetsmiljöförhållandena.
 • Delta vid planering av nya eller ändrade lokaler, anordningar, arbetsprocesser, arbetsmetoder och av arbetsorganisationen.

Inom sitt uppdrag ska skyddsombud:

 • Få relevant utbildning för sitt uppdrag.
 • Delta vid planering av användning av ämnen som kan medföra ohälsa eller olycksfall.
 • Delta vid upprättande av handlingsplaner.
 • Ingå i skyddskommitté/ samverkansgrupp.

Ett skyddsombud har rätt att:

 • Begära att undersökning görs av arbetsförhållandena.
 • Begära att arbetsgivaren genomför särskilda åtgärder för att uppnå en tillfredsställande arbetsmiljö.
 • Avbryta arbetet om det innebär omedelbar och allvarlig fara för arbetstagares liv eller hälsa om arbetsgivaren inte är på plats eller uppfattar situationen annorlunda.

En formell begäran om åtgärder

 • Skyddsombud har rätt att göra en formell begäran om åtgärder, en 6:6a.
 • Blir skyddsombudet inte nöjd med hur arbetsgivaren hanterar frågan kan skyddsombud lämna en framställan om ingripande från Arbetsmiljöverket.
 • Arbetsmiljöverket prövar ärendet.
 • Huvudskyddsombud och arbetsgivaren kan överklaga Arbetsmiljöverkets beslut.
 • Finns inget huvudskyddsombud övergår rätten att överklaga till skyddsombudet.

Elevskyddsombudets uppdrag

 • Arbetsmiljölagen gäller även för barn, ungdomar och vuxna som genomgår utbildning från förskoleklass och uppåt.
 • Från årskurs sju i grundskolan utses elevskyddsombud som företräder eleverna i arbetsmiljöarbetet.
 • Elever i årskurs 7-9, gymnasiet samt inom kommunal vuxenutbildning, företräds av elevskyddsombud i arbetsmiljöarbetet.
 • Ett elevskyddsombud behöver känna till reglerna som ställer krav på arbetsmiljön.

Elevskyddsombudet ska:

 • Bevaka att skolan följer arbetsmiljöreglerna.
 • Delta i skyddsronder.
 • Delta i planering av till exempel ombyggnader av skolan.
 • Föra fram elevernas åsikter och krav på arbetsmiljön till skolledningen.
 • Medverka i skyddskommitté/samverkansgrupp.

Tack och bra jobbat!

Nu ska ni ha fått:

 • Kunskap om olika aktörers roller och ansvar.
 • Kunskap om hur arbetsmiljöuppgifterna kan fördelas.
 • Kännedom om skillnaden mellan straffansvar och arbetsmiljöansvar.

Nu är presentationen är slut. Klicka vidare eller tryck på stäng för att komma tillbaka till lektionsöversikten.

Stäng