Navigera

Använd piltangenterna för att gå fram och tillbaka i presentationen, eller klicka på pilarna på sidan med muspekaren.

Stäng presentationen

Använd esc-knappen på tangentbordet eller klicka på stäng-knappen med muspekaren för att stänga presentationen.

esc

Lektion 3

Mångfald och jämställdhet

Tidsåtgång
Ca 25 min
Lesson image

Mångfald och jämställdhet i arbetsmiljöarbetet

Alla människor har rätt till goda arbetsförhållanden på likvärdiga villkor i den fysiska, tekniska samt organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

 

 • Ta hänsyn till olikheter.
 • Se skillnader som en tillgång för verksamheten.

Mångfald och jämställdhet

Mångfald
Handlar om att skapa likvärdiga möjligheter med hänsyn till kön, ålder, etnisk tillhörighet, sexuell läggning, funktionsvariation, könsidentitet och könsuttryck, familjeförhållanden och andra olikheter som kan finnas på arbetsplatsen.

 

Jämställdhet
Handlar om att kvinnor och män ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter.

Diskrimineringslagen ger vägledning

Diskriminering = Någon missgynnas eller kränks på grund av:

 1. Kön
 2. Könsöverskridande identitet eller uttryck
 3. Etnisk tillhörighet
 4. Religion eller annan trosuppfattning
 5. Fysisk, psykisk funktionsvariation eller intellektuell funktionsförmåga
 6. Sexuell läggning
 7. Ålder

Aktiva åtgärder för att främja lika rättigheter och möjligheter

Arbetsgivaren ska:

 1. Undersöka om det finns risker för diskriminering eller repressalier eller andra hinder för enskildas lika rättigheter och möjligheter i verksamheten.
 2. Analysera orsaker till upptäckta risker och hinder.
 3. Åtgärda genom att sätta in förebyggande och främjande åtgärder.
 4. Följa upp och utvärdera arbetet.

 

Arbetet ska ske i samverkan och dokumenteras.

Arbetsgivarens arbete med aktiva åtgärder omfattar också...

 1. Arbetsförhållanden.
 2. Bestämmelser och praxis om löner och andra anställningsvillkor.
 3. Rekrytering och befordran.
 4. Utbildning och övrig kompetensutveckling.
 5. Möjligheter att förena förvärvsarbete med föräldraskap.

Hur gör vi hos oss?

Dialog

 • På vilka sätt tar vi hänsyn till jämställdhet och mångfald i arbetsmiljöarbetet?
 • Vad kan konsekvensen bli om vi inte tar hänsyn till dessa perspektiv?
Lesson image

Tack och bra jobbat!

Nu ska ni ha fått:

 • Kännedom om olika perspektiv på åtgärder.
 • Kännedom om mångfald och jämställdhet i arbetsmiljöarbetet.

Nu är presentationen är slut. Klicka vidare eller tryck på stäng för att komma tillbaka till lektionsöversikten.

Stäng