Navigera

Använd piltangenterna för att gå fram och tillbaka i presentationen, eller klicka på pilarna på sidan med muspekaren.

Stäng presentationen

Använd esc-knappen på tangentbordet eller klicka på stäng-knappen med muspekaren för att stänga presentationen.

esc

Lektion 1

Åtgärda och följ upp

Tidsåtgång
Ca 50 min
Lesson image

Åtgärda - tredje steget i SAM-hjulet

Arbetsgivaren ska genomföra alla åtgärder som behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet.

 

Åtgärder ska också stärka det som gör att vi får en god arbetsmiljö.

Lesson image

Åtgärda direkt och så snart det är möjligt

 • Arbetsgivaren ska omedelbart, eller så snart det är praktiskt möjligt, genomföra de åtgärder som behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet.
 • Allvarliga risker ska åtgärdas omedelbart.
 • De åtgärder som inte genomförs direkt ska dokumenteras i en handlingsplan.
 • I handlingsplanen ska det framgå när åtgärden ska vara genomförd och vem som ska se till att den genomförs.
 • Åtgärder ska följas upp så snart det är möjligt.

Vidta åtgärder enligt åtgärdstrappan

Steg 1. I första hand – Ta bort riskkällan helt.

Steg 2. I andra hand – Vidta åtgärder för att begränsa riskerna.

Steg 3. I sista hand – Använd personlig skyddsutrustning.

 

Använd försiktighetsprincipen!

Om det finns allvarliga risker i arbetet

Prioritera och åtgärda allvarliga risker direkt!

 

Om det inte går att ta bort allvarliga risker ska arbetsgivaren se till att det finns:

 • Personlig skyddsutrustning.
 • Skriftliga instruktioner om hur arbetet kan utföras säkert.
 • Tillräckliga kunskaper om arbetet och riskerna i arbetet.

Åtgärder handlar om mer än att ta bort risker

Vi ska åtgärda de risker vi ser i verksamheten och samtidigt lägga fokus på att stärka friskfaktorer.

Lesson image

Organisatoriska och sociala åtgärder - några exempel

 • Tydliggöra roller och ansvar.
 • Planera och genomföra kompetensutveckling.
 • Upprätta och förbättra rutiner – Exempelvis vid tillbud, skador, hot och våld och konflikter.
 • Öka möjligheterna till delaktighet i planering och beslut av verksamheten.
 • Utveckla kommunikationen med andra yrkesroller/funktioner i verksamheten.
 • Öka möjligheten till kollegialt stöd.
 • Gruppstärkande aktiviteter.

Tekniska och fysiska åtgärder - några exempel

 • Montera fasta skyddsanordningar.
 • Anpassa bord, stolar och hjälpmedel till medarbetarna.
 • Göra förbättringar i IT-stöd/-system.
 • Välja alternativa transportsätt.
 • Välja mindre skadliga/farliga kemikalier.
 • Göra förbättringar vad gäller ljud, ljus, strålning, vibrationer och klimat.
 • Genomföra förebyggande underhåll kontinuerligt.

Hur kommer vi fram till rätt åtgärder?

 • Utgå från undersökningar och riskbedömningar av arbetsmiljön.
 • Lägg tid på att analysera utmaningen eller problemet.
 • Beskriv målbilden – det vill säga det önskade läget.
 • Tänk åtgärder på grupp- och organisationsnivå.
 • Ta hänsyn till allas förutsättningar.
 • Involvera de som berörs.
 • Följ upp och utvärdera.
 • Ta hjälp vid behov.

Lägg tid på analys med metoden Fem Varför

En analysmetod som:

 • Hittar grundorsaken till ett problem eller utmaning.
 • Hjälper till att åtgärda problemet snarare än att ta hand om symptomen.

Så här går det till

Ställ frågan varför fem gånger i rad. Varje varför ligger till grund för nästa gång man ställer frågan.

 

Ett problem kan ha flera olika bakomliggande orsaker och då får man upprepa metoden för varje grundorsak och ställa fem nya varför-frågor.

Se exempel på nästa sida.

Lesson image

Följa upp - Fjärde steget i SAM-hjulet

Åtgärder är till för att göra arbetsmiljön bättre. Därför behöver vi kontrollera åtgärderna för att se att det blev som det var tänkt.

 • Alla åtgärder inom det systematiska arbetsmiljöarbetet ska följas upp.
 • Hela arbetsmiljöarbetet ska följas upp årligen.
Lesson image

Uppföljning av åtgärder

Följ upp och kontrollera åtgärder så snart det är möjligt.

 • Blev effekten som vi tänkt oss?
 • Kvarstår några risker?
 • Har det uppstått nya risker?

Årlig uppföljning av arbetsmiljöarbetet

 • Uppföljningen ska visa om arbetsmiljöarbetet bedrivs enligt föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete och om arbetet fungerar.
 • Vid fler än 10 anställda ska uppföljningen dokumenteras skriftligt.
 • Om det finns brister i arbetsmiljöarbetet ska arbetsgivaren se till att det förbättras.

Om åtgärder och uppföljning

I filmen träffar vi chefer och skyddsombud som berättar om deras arbetsmiljöarbete med fokus på åtgärder och uppföljning.

Starta filmen på nästa bild.

Lesson image

Hur gör vi hos oss?

Dialog

 • Hur kommer vi fram till rätt åtgärder?
 • När och hur följer vi upp?
 • Vad fungerar bra och vad kan vi utveckla?
Lesson image

Följ upp åtgärder - Tips på verktyg

Här finns ett formulär som chef och skyddsombud kan använda som stöd när åtgärder ska följas upp.

 

Tryck på länken för att ta dig Till verktyget eller

Skanna QR-koden med kameran i din mobiltelefon.

 

 

 

Lesson image

Snabbuppföljning i vardagen

Tips på verktyg 

Här finns förslag på frågor som kan användas för att följa upp vad som har hänt under dagen, veckan eller under ett möte.

 

Tryck på länken för att ta dig Till verktyget eller

Skanna QR-koden med kameran i din mobiltelefon.

 

 

Lesson image

Tack och bra jobbat!

Nu ska ni ha fått:

 • Kännedom om olika typer av åtgärder.
 • Kunskap om hur man följer upp åtgärder.
 • Kännedom om vad som bör ingå i den årliga uppföljningen av arbetsmiljöarbetet.

Nu är presentationen är slut. Klicka vidare eller tryck på stäng för att komma tillbaka till lektionsöversikten.

Stäng