Navigera

Använd piltangenterna för att gå fram och tillbaka i presentationen, eller klicka på pilarna på sidan med muspekaren.

Stäng presentationen

Använd esc-knappen på tangentbordet eller klicka på stäng-knappen med muspekaren för att stänga presentationen.

esc

Lektion 3

Arbetsmiljöarbete i samverkan

Tidsåtgång
Ca 50 min
Lesson image

Vad är samverkan?

Ett förhållningssätt och arbetssätt där arbetsgivare och arbetstagare utvecklar verksamhet och arbetsmiljö tillsammans, och kännetecknas av:

 • Kontinuerlig dialog
 • Utbyte av kunskap
 • Hänsyn till olika perspektiv
 • Hänsyn till olika erfarenheter

Samverkan ersätter inte arbetsgivarens rätt att leda och fördela arbetet.

 

 

Bra förutsättningar för samverkan i arbetsmiljöarbetet

 • En vilja att lyssna in olika perspektiv.
 • En vilja att fatta beslut i samverkan.
 • Tydliga mål för verksamheten.
 • Rutiner för hur samverkan ska gå till.
 • En tydlig fördelning av arbetsuppgifter, roller och befogenheter

Bra förutsättningar för samverkan i arbetsmiljöarbetet (2)

 • Fungerande kommunikation inom och mellan olika roller och nivåer.
 • Ett ledarskap med helhetssyn på verksamheten.
 • Verksamhetsfrågor, hälsa och arbetsmiljö hanteras på alla nivåer i organisationen.
 • Ett system och forum för samverkan anpassat till organisation och beslutsnivåer.

Så löser vi arbetsmiljöfrågor

Se filmen om hur en arbetsmiljöfråga kan röra sig i organisationens system för samverkan.

Starta filmen på nästa bild.

Lesson image

Naturliga forum för samverkan i arbetsmiljöarbetet

 • Medarbetarsamtal
 • Arbetsplatsträffar/personalmöten
 • Skyddskommitté/samverkansgrupp
Lesson image

Medarbetarsamtal är grunden

 • Medarbetarens inflytande är basen i systemet för samverkan i arbetsmiljöfrågor.
 • Samtalen är ett verktyg för chefen att stämma av arbetet med varje medarbetare.

– En löpande och spontan dialog i vardagen.

– Medarbetarsamtalet – ett planerat och formaliserat enskilt samtal.

Skyddsombudet företräder arbetstagare i arbetsmiljöfrågor

 • I den löpande dialogen med chefen.
 • I samverkansforum som skyddskommitté/samverkansgrupp.

Arbetsplatsträff - APT

 • Ett grundläggande forum för dialog och gemensamt arbete med arbetsmiljöfrågor.
 • Fånga upp tankar och idéer.
 • Ta till vara kunskap och engagemang.
 • Tillsammans identifiera och förebygga risker.
 • Tillsammans komma fram till rätt åtgärder.
 • Öka medarbetarnas inflytande och ansvarstagande.

Skyddskommitté

 • Ska finnas vid arbetsställen med minst 50 anställda.
 • Består av företrädare för arbetsgivare och arbetstagare.
 • Skyddsombud ska ingå.
 • Bör träffas minst en gång var tredje månad.
 • Deltar i planeringen av arbetsmiljöarbetet.
 • Följer noga arbetet och utvecklingen som rör ohälsa och olycksfall.
 • Verkar för en tillfredsställande arbetsmiljö.

Frågor som skyddskommittén hanterar

 • Frågor om företagshälsovård.
 • Handlingsplaner utifrån SAM.
 • Planera arbetsmiljöutbildning.
 • Rutiner för arbetsanpassning och arbetslivsinriktad rehabilitering.
 • Planering av användning av ämnen som kan orsaka ohälsa eller olycksfall.
 • Planering av nya eller förändrade lokaler, anordningar, arbetsprocesser, arbetsmetoder eller arbetsorganisation.

Samverkansgrupp

 • Finns där lokalt samverkansavtal har slutits.
 • Avtalet beskriver hur samverkan ska gå till på arbetsplatsen.
 • I organisationer med lokalt samverkansavtal fungerar samverkansgruppen även som skyddskommitté.
 • Kan finnas på flera beslutsnivåer i organisationen.
 • Forum för dialog mellan arbetsgivaren, skyddsombud och andra fackliga företrädare.

Frågor som en samverkansgrupp hanterar

En samverkansgrupp hanterar alla skyddskommitténs uppgifter och dessutom:

 • Planera, kontrollera och följa upp hälso- och arbetsmiljöförhållanden.
 • Det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM).
 • Personal, ekonomi och organisationsfrågor.
 • Verksamhetens drift och utveckling.
 • Verksamhetens mål och resultat.

Hur ser det ut hos oss?

Dialog

 • Hur är vår samverkan organiserad?
 • I vilket forum är jag som chef/skyddsombud delaktig i samverkan?
 • Hur involveras medarbetarna?
 • Är det något vi behöver utveckla eller förändra?
Lesson image
Lesson image

Lokala samverkansavtal

 • Formerna för samverkan i arbetsmiljöfrågor kan regleras i lokala samverkansavtal.
 • En del kommuner och regioner har det – andra inte.
 • Ett lokalt samverkansavtal beskriver hur samverkan ska gå till i organisationen.
 • Om det inte finns ett lokalt samverkansavtal regleras formerna för samverkan i arbetsmiljölagen och medbestämmandelagen.

Tack och bra jobbat!

Nu ska ni ha fått:

 • Kunskap om förutsättningar för väl fungerande samverkan.
 • Kunskap om vad ett system för samverkan i arbetsmiljöfrågor kan bestå av.
 • Kunskap om vilka frågor som hanteras i skyddskommittén och samverkansgruppen.
 • Ha kännedom om hur man kan lösa arbetsmiljöfrågor i samverkanssystemet.
 • Kännedom om centrala och eventuellt lokala samverkansavtal.

Nu är presentationen är slut. Klicka vidare eller tryck på stäng för att komma tillbaka till lektionsöversikten.

Stäng